Kies een land
  • {{country.Text}}
Kies een taal

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.DEFINITIES:

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bedoeld met “Verkoper” Ridge Tool Europe N.V.; met “Koper” de persoon, de firma, de vennootschap of de rechtspersoon die de bestelling plaatst; met “Goederen” de Goederen die zijn beschreven in de Verkopersbevestiging van de Bestelling; met “Contract” de schriftelijke overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper voor het leveren van Goederen en/of diensten, met “Contractprijs” de prijs die door de Koper aan de Verkoper moet worden betaald voor de Goederen en/of diensten.

2.HET CONTRACT:

2.1Alle bestellingen moeten schriftelijk worden geplaatst en zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele voorwaarde van de Koper en geen enkele voorstelling, garantie, waarborg of andere verklaring die niet in de Offerte of Bevestiging van de Bestelling van de Verkoper vermeld is of waarmee de Verkoper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd, zal voor de Verkoper bindend zijn.

2.2Het Contract treedt pas in werking op de dag waarop Koper’s bestelling is aanvaard op het Bevestigingsformulier van de Verkoper of op de dag waarop aan alle opschortende voorwaarden werd voldaan die in het Contract werden vastgelegd, al naargelang welke dag het laatst valt (de “Datum van Geldigheid”). Als de details van de Goederen of diensten die in de offerte van de Verkoper zijn beschreven, verschillen van die welke in de Bestellingsbevestiging zijn beschreven, zijn deze laatste van toepassing.

3.GELDIGHEID VAN DE PRIJZEN:

3.1 De prijzen zijn vast voor levering binnen de periode die is vermeld in de offerte van de Verkoper en zijn inclusief heffingen binnen de EU en exclusief Belasting op de Toegevoegde Waarde en alle gelijkaardige belastingen, rechten, heffingen of andere gelijkaardige kosten die in verband met de uitvoering van het Contract van toepassing zijn.

3.2 De prijzen gelden voor Goederen die zijn geleverd Ex Magazijn (van productie) van de Verkoper behoudens andersluidende bepaling uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen door beide partijen en, de offerte van de Verkoper zal enkel de verpakking in de vorm van een karton of een doos omvatten. Indien bijzondere, bijkomende verpakking vereist is, zal de Koper de Verkoper informeren en wordt een extra kost toegevoegd aan de offerte van de Verkoper. Wanneer de Goederen speciaal verpakt moeten worden, zijn de extra verpakkingsmaterialen niet retourneerbaar.

4.BETALING:

De betaling moet worden verricht binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende bepaling uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen door beide partijen. De Goederen zullen worden gefactureerd op het moment van verzending. Bankkosten zullen gedragen worden door de partij op wie de kost van toepassing is. Onverminderd de andere rechten van de Verkoper, behoudt deze zich het recht voor om, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling: voor niet-betaalde sommen interesten te vorderen van 1% bovenop de wettelijke interest tijdens de achterstallige periode; de uitvoering van het Contract op te schorten (met inbegrip van het tegenhouden van de verzending) wanneer de Koper nalaat overeenkomstig het Contract verschuldigde som te betalen. Bovendien zal een forfaitair bedrag, gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, automatisch verschuldigd zijn in geval van laattijdige betaling, vanaf de eerste dag volgend op de datum waarop de betaling verschuldigd was, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen en hiervoor schadevergoeding te vorderen. 

5.LEVERINGSTERMIJN EN VERPLICHTINGEN:

5.15.1 Behoudens andersluidende bepaling in de offerte van de Verkoper en/of de Bevestiging van de Bestelling van de Verkoper, beginnen alle termijnen voor de levering of uitvoering te lopen vanaf de Datum van Geldigheid van het Contract. Ze gelden enkel als ramingen die geen Contractuele verplichtingen met zich meebrengen.

5.25.2 Indien de Verkoper vertraging oploopt bij of verhinderd wordt van de uitvoering van zijn verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit Contract, te wijten aan de handeling of nalatigheid van de Koper of zijn tussenpersonen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het nalaten om de informatie te verlenen die de Verkoper redelijkerwijs nodig heeft om snel verder te kunnen gaan met zijn verplichtingen volgens het Contract), zal de leveringstermijn dienovereenkomstig worden aangepast.

5.35.3 Indien de levering een vertraging oploopt die is te wijten aan een handeling of nalatigheid van de Koper, heeft de Verkoper het recht om de Goederen te vervoeren en in een geschikt magazijn onder te brengen op kosten van de Koper. Wanneer de Goederen in het magazijn worden ondergebracht, wordt de levering geacht te zijn uitgevoerd en zal het risico voor de Goederen worden overgedragen op de Koper en zal de Koper de Verkoper betalen. 

6.OVERMACHT:

6.1  Het Contract (buiten de verplichting van de Koper om alle verschuldigde sommen overeenkomstig het Contract te betalen aan de Verkoper) zal zonder enige verplichting worden opgeschort indien en in de mate dat de uitvoering ervan wordt verhinderd of vertraagd door omstandigheden waarover de betrokken partij geen redelijke controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot: Overmacht, oorlog, gewapend conflict of terroristische aanslag, ordeverstoring, brand, ontploffing, ongeval, overstroming, sabotage, beslissingen of handelingen van de regering (met inbegrip van maar niet beperkt tot het verbod van uitvoer of heruitvoer, de weigering om de nodige uitvoervergunningen te verlenen of in te trekken) of werkproblemen, staking, lockout of gerechtelijk bevel. De Verkoper heeft geen enkele verplichting om te leveren tenzij en tot hij de nodige licenties of vergunningen heeft ontvangen of in aanmerking komt voor algemene licenties of uitzonderingen op de van toepassing zijnde wetten op import- en exportcontrole, regels, bevelen en vereisten, zoals ze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (met inbegrip, zonder beperkingen, van deze van de Verenigde Staten, de Europese Unie en de jurisdictie waar de Verkoper is gevestigd of van waar de goederen worden geleverd). Als om welke reden dan ook dergelijke licenties, vergunningen of goedkeuringen worden geweigerd of ingetrokken of als dergelijke van toepassing zijnde wetten, regels, bevelen of vereisten wijzigen, waardoor de Verkoper verhinderd wordt het Contract uit te voeren of waardoor, naar het redelijk oordeel van de Verkoper hij of zijn Filialen blootgesteld zouden worden aan een aansprakelijkheidsrisico overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten, regels, bevelen of vereisten, dan zal de Verkoper, zonder enige aansprakelijkheid in zijnen hoofde ontlast worden van alle verplichtingen die uit het Contract voortvloeien.

6.2 Als de uitvoering van een of andere verplichting door een van beide partijen door deze Clausule wordt vertraagd of verhinderd gedurende meer dan 180 opeenvolgende kalenderdagen, kan elk van de partijen het op dat moment nog niet uitgevoerde deel van het Contract zonder verplichtingen opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

7.LEVERING & RISICO:

7.17.1 Behoudens andersluidende bepaling in het Contract, zullen de Goederen Ex-works worden geleverd door Ridge Tool Europe N.V. en het risico voor verlies van of schade aan de Goederen zal op de Koper worden overgedragen bij levering. “Ex-works”, “FCA” en andere leveringsvoorwaarden die in het Contract worden gebruikt, zullen worden gedefinieerd overeenkomstig de laatste versie van de Incoterms. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.

7.27.2 Wanneer de Koper nalaat om betalingen te doen aan de Verkoper wanneer die verschuldigd zijn, of in staat van faillissement, vereffening of schuldenregeling (gerechtelijk akkoord) verkeert, of een curator of bewindvoerder aangeduid ziet ten belope van het volledige vermogen of een gedeelte ervan, of onvermogend wordt, dan heeft de Verkoper het recht om, zonder aansprakelijkheid voor verlies en onder voorbehoud van andere verhaalsmiddelen:

(i) zonder voorafgaande kennisgeving de gebouwen binnen te gaan waar de Goederen zich kunnen bevinden en deze terug in bezit te nemen en erover te beschikken om enig verschuldigd bedrag van de Koper aan de Verkoper kwijt te schelden, en/of

(ii) de Koper te verplichten niet te verkopen of afstand te doen van het bezit van de Goederen totdat de Koper het volledig bedrag heeft voldaan dat hij verschuldigd is aan de Verkoper.

8.GEBREKEN NA LEVERING:

8.1De Verkoper garandeert dat de Goederen vrij zijn van gebrekkige materialen en uitvoering. Deze garantie wordt gegarandeerd gedurende de levensduur van de Goederen van de Verkoper, met uitsluiting van elektrische en elektronische onderdelen, die gedekt worden voor een periode van een jaar vanaf verkoopsdatum. De garantie eindigt wanneer de goederen onbruikbaar worden omwille van andere redenen dan gebreken in vervaardiging of materiaal.

8.2Om het voordeel van deze garantie te verkrijgen, moet de Koper de volledige Goederen afleveren via voorafbetaald vervoer aan een erkend Verkoopsdienstencenter. Pijpmoersleutels en andere handwerktuigen moeten terug gebracht worden naar de plaats van aankoop.

8.3Goederen onder garantie zullen hersteld of vervangen worden, naar keuze van de Verkoper, en worden gratis terug gegeven. Gebreken te wijten aan verkeerd gebruik, misbruik of normale slijtage worden niet gedekt door de garantie. De Verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor bijkomende of indirecte schade. Sommige landen laten het uitsluiten of beperken van bijkomende of indirecte schade niet toe, zodat de beperking of uitsluiting niet van toepassing is op de Koper. De garantie geeft bepaalde rechten aan de Koper, en de Koper kan tevens over andere rechten beschikken die verschillen per land.

8.4De levenslange garantie is de enige en exclusieve garantie voor de Goederen van de Verkoper.

9.OCTROOI, ENZ. INBREUK:

9.19.1 Onder voorbehoud van de beperkingen in Clausule 10 moet de Verkoper de Koper schadeloos stellen, in geval van vorderingen omwille van inbreuken op Octrooien, Gedeponeerde Modellen, Modellenrecht, Handelsmerken of Copyright (“Intellectuele Eigendomsrechten”) die bestaan op het moment dat het Contract wordt opgesteld en die voortvloeien uit het gebruik of de verkoop van de Goederen, voor alle redelijke kosten en schade die de Koper zijn opgelegd bij een proces voor dergelijke inbreuken of waarvoor de Koper aansprakelijk kan worden gesteld bij een dergelijk proces. De Verkoper moet de Koper niet schadeloos stellen:

(i) wanneer dergelijke inbreuken ontstaan als de Verkoper een ontwerp of instructie van de Koper volgt of wanneer de Goederen werden gebruikt op een manier of voor een doel of in een land die niet bekend gemaakt zijn aan of gespecificeerd zijn door de Verkoper voor de Contractdatum of samen met andere uitrusting of software of

(ii) wanneer de Verkoper op zijn kosten de Koper het recht heeft verstrekt om de Goederen verder te gebruiken of de Goederen heeft gewijzigd of vervangen zodat er niet langer sprake is van een inbreuk;

9.29.2 De Koper verzekert dat de modellen of instructies die hij verstrekt geen aanleiding zullen geven tot een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten bij de uitvoering van de verplichtingen door de Verkoper, zoals die bepaald zijn in het Contract. De Koper zal de Verkoper schadeloos stellen voor alle redelijke kosten en schade die de Verkoper kan oplopen bij een inbreuk op een dergelijke garantie.

9.39.3 De Verkoper moet de Koper niet schadeloos stellen op basis van Clausule 9.1:

(i) wanneer de Koper nalaat de Verkoper zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van een eis of van een andere actie die wordt ondernomen of ondernomen zal worden tegen de Koper en/of wanneer de Koper nalaat om de Verkoper toestemming te geven om, op kosten van de Verkoper, een proces aan te spannen of onderhandelingen te voeren die kunnen leiden tot een schikking, of

(ii) wanneer de Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper bekentenissen heeft gedaan die nadelig kunnen zijn voor de Verkoper met betrekking tot een dergelijke eis of handeling of

(iii) wanneer de Goederen werden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

10.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Niettegenstaande andere bepalingen van dit Contract, behalve wanneer door de toepasselijke wet verboden, zal de totale aansprakelijkheid van de Verkoper voor alle schade, eisen of processen die op welke wijze dan ook ontstaan (met inbegrip, zonder beperking, van schade, eisen of processen op grond van een onrechtmatige daad, contractbreuk of wettelijk opgelegde verplichtingen, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of inbreuk op het Intellectuele Eigendomsrecht) een bedrag gelijk aan de Contractprijs niet overschrijden. Niettegenstaande het bovenvermelde of andere bepalingen van dit Contract, is de Verkoper in geen geval aansprakelijk voor winstderving, toename van de kosten, verlies van inkomen, verlies van contracten, verlies van gebruik, verlies van gegevens of elk daaruit voortvloeiend of indirect verlies.

11.WETTELIJK OPGELEGDE EN ANDERE REGELS:

11.1 Als de in het Contract beschreven verplichtingen van de Verkoper worden uitgebreid of verminderd door een wijziging na de datum van de offerte van de Verkoper of, wanneer de Verkoper geen offerte heeft gemaakt, de datum van de Verkopersbevestiging van de Bestelling, of van een wet of bevel, regel of verordening die de kracht van een wet heeft en die de uitvoering van de in het Contract beschreven verplichtingen van de Verkoper beïnvloedt, zullen de Contractprijs en de leveringstermijn dienovereenkomstig worden aangepast en/of de uitvoering van het Contract worden opgeschort of beëindigd, zoals het meest aangewezen is.

11.2 Behoudens andersluidende bepaling in de toepasselijke wet, is de Verkoper niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken, recupereren of opruimen van (i) de Goederen of een deel van de Goederen die door de wet als “afval” worden beschouwd of (ii) de stukken die door de Goederen of door een deel van de Goederen worden vervangen. Als de Verkoper volgens de toepasselijke wet, met inbegrip van de wet op afval van elektrische en elektronische apparaten, de Europese Richtlijn 2002/96/EG (AEEA) en dergelijke wetgeving in de EU-Lidstaten, verantwoordelijk is voor het opruimen van “afval”-goederen of een deel daarvan, zal de Koper, tenzij dat door de toepasselijke wet is verboden, de Verkoper, bovenop de Contractprijs ofwel (i) het standaard tarief van de Verkoper voor het opruimen van dergelijke Goederen betalen of (ii) als de Verkoper geen dergelijke standaard tarieven heeft, de kosten van de Verkoper voor het opruimen van dergelijke Goederen betalen (met inbegrip van de kosten voor het afhandelen, transporteren en opruimen en een redelijke marge voor overheadkosten).

12.NALEVING VAN DE WETTEN:

De Koper stemt ermee in dat alle toepasselijke wetten met betrekking tot import- en exportcontrole, regels, bevelen en vereisten, zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd, met inbegrip, zonder beperking, van de wetten van de Verenigde Staten, de Europese Unie en de jurisdicties waar de Koper en de Verkoper gevestigd zijn of van waar goederen worden geleverd en de vereisten inzake licenties, vergunningen, algemene licenties of licentie-uitzonderingen met betrekking hierop, van toepassing zijn op de ontvangst en het gebruik van hardware, software, diensten en technologie. De Koper mag in geen geval dergelijke hardware, software of technologie gebruiken, overdragen, vrijgeven, exporteren of herexporteren indien dat een schending inhoudt van de toepasselijke wetten, regels, bevelen of vereisten of van de vereisten inzake licenties, vergunningen of licentie-uitzonderingen met betrekking daarop.

13. VARIA:

13.1Geen enkele verklaring van afstand door een van beide partijen met betrekking tot een inbreuk of een tekortkoming en geen enkele afstand van een recht of rechtsmiddel, of enige handelswijze kan gelden als een doorlopende afstand van iedere andere inbreuk of tekortkoming of van ieder ander recht of rechtsmiddel, tenzij dergelijke verklaring van afstand uitdrukkelijk schriftelijk werd vastgelegd en door de partij die erdoor is gebonden, werd ondertekend.

13.2Indien een clausule, een deel van een clausule of een andere clausule van het Contract nietig is overeenkomstig een wettelijke bepaling of rechtsregel, dan moet enkel die clausule als weggelaten worden beschouwd, zonder dat dit een weerslag heeft op de geldigheid van de andere bepalingen van het Contract.

13.3De Koper kan zijn rechten of verplichtingen niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

13.4Het Contract zal in elk opzicht worden opgesteld overeenkomstig de Belgische wetten, echter met uitzondering van de invloed op deze wetten van het Verdrag van Wenen van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken. Voor alle geschillen die voortvloeien uit het Contract zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd, zonder echter het recht uit te sluiten van Verkoper om juridische procedures te voeren voor iedere andere rechtbank die bevoegd is in de afwezigheid van bovenstaande jurisdictie clausule. 

13.5De titels van de Clausules en paragrafen van het Contract zijn enkel hulpmiddelen en hebben geen enkele invloed op de interpretatie van de Clausules en paragrafen.

13.6 Alle kennisgevingen en vorderingen in verband met het Contract moeten schriftelijk gebeuren.