Vælg et land
  • {{country.Text}}
Vælg et sprog

Standard salgsbetingelser

1.DEFINITIONER

I disse Salgsbetingelser betyder “Sælger” Ridgid Scandinavia A/S, “Køber” betyder den person eller det firma eller selskab, som afgiver ordren, “Varer” betyder de varer, der er beskrevet i Sælgers Ordrebekræftelse, “Kontrakt” betyder den skriftlige aftale, der er indgået mellem Køber og Sælger om levering af Varerne og/eller Ydelser, “Kontraktsum” betyder den pris, Køber skal betale Sælger for Varerne og/eller Ydelserne.

2.KONTRAKTEN

2.12.1 Alle ordrer skal afgives skriftligt og accepteres i henhold til disse Salgsbetingelser. Vilkår eller betingelser, som er angivet af Køber, samt oplysninger, garantier eller andre erklæringer, der ikke er indeholdt i Sælgers tilbud eller Ordrebekræftelse eller på anden måde udtrykkeligt accepteret skriftligt af Sælger, er ikke bindende for Sælger.

2.22.2 Kontrakten træder først i kraft på den seneste af følgende datoer: datoen for accept af Købers ordre på Sælgers Ordrebekræftelse eller datoen for opfyldelse af alle betingelser, der er angivet i Kontrakten (”Ikrafttrædelsesdatoen”). Hvis der er uoverensstemmelse mellem beskrivelsen af Varerne eller Ydelserne i Sælgers tilbud og Ordrebekræftelsen, er Ordrebekræftelsen gældende.

3.PRISERNES GYLDIGHED

3.1 Priserne er faste ved levering inden for den periode, der er angivet i Sælgers tilbud, og er inklusive afgifter inden for EU, men eksklusive moms og andre lignende skatter, afgifter mv. i forbindelse med Kontraktens opfyldelse.

3.2 Priserne gælder for Varer leveret ab Sælgers fremstillingslager, medmindre andet udtrykkeligt er accepteret skriftligt af begge parter, og Sælgers tilbud omfatter alene emballage i form af en karton eller æske. Kræves yderligere emballage, skal Køber oplyse Sælger herom, og Sælgers tilbud vil blive tillagt en ekstra omkostning.  Hvis Varerne skal emballeres specielt, kan den ekstra emballage ikke returneres.

4.BETALING

Betaling skal ske senest 30 dage efter fakturadato, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt af begge parter. Varer faktureres på forsendelsestidspunktet. Bankgebyrer bæres af den part, som gebyrerne vedrører. Uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder forbeholder Sælger sig ret til, uden forud at fremsende brev med begæring herom, at beregne morarente på 1% over morarentesatsen i henhold til den til enhver tid gældende Rentelov i den periode, betalingsfristen overskrides, samt til at afbryde opfyldelsen af Kontrakten (herunder tilbageholde levering), hvis Køber ikke betaler ved forfald i henhold til Kontrakten. Derudover forfalder et engangsbeløb svarende til 10 % af den samlede Kontraktsum automatisk til betaling ved forsinket betaling fra første dag efter den dag, hvor betalingen forfaldt. Herudover vil Sælger have ret til at dokumentere et større tab og kræve erstatning herfor. 

5.LEVERINGSTID OG FORPLIGTELSER

5.1Medmindre andet er angivet i Sælgers tilbud og/eller Sælgers Ordrebekræftelse, løber alle angivne leverings- eller færdiggørelsestider fra Kontraktens Ikrafttrædelsesdatoen og skal alene betragtes som skøn, der ikke indebærer kontraktlige forpligtelser.

5.Hvis Sælgers opfyldelse af forpligtelser i henhold til Kontrakten forsinkes eller forhindres på grund af Købers eller dennes fuldmægtigs handlinger eller undladelser (herunder, men ikke begrænset til, manglende afgivelse af sådanne oplysninger, som Sælger med rimelighed måtte kræve for at fremme opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten), forlænges leveringstiden tilsvarende.

5.3Hvis levering forsinkes på grund af Købers handling eller undladelse, er Sælger berettiget til at transportere Varerne til et passende lager til opbevaring for Købers regning. I så fald anses levering for udført, risikoen for Varerne overgår til Køber, når Varerne lægges på lageret, og Køber skal betale Sælger i overensstemmelse hermed. 

6.FORCE MAJEURE

6.1 Kontrakten (bortset fra Købers forpligtelse til at betale alle forfaldne beløb til Sælger i henhold til Kontrakten) sættes i bero uden ansvar i tilfælde af og i det omfang, opfyldelsen forhindres eller forsinkes på grund af omstændigheder, der ligger uden for den berørte parts rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, krig, væbnet konflikt eller terrorangreb, oprør, brand, eksplosion, ulykke, oversvømmelse, sabotage, offentlige myndigheders beslutninger eller handlinger (herunder, men ikke begrænset til, forbud mod eksport eller reeksport eller manglende udstedelse eller tilbagekaldelse af gældende eksporttilladelser), eller arbejdsuroligheder, strejke, lockout eller forbud. Sælger er ikke forpligtet til at foretage levering, før Sælger har modtaget alle nødvendige tilladelser eller bemyndigelser eller opfylder kriterierne for generelle tilladelser eller undtagelse fra tilladelse i henhold til gældende lovgivning, forskrifter, kendelser og krav vedrørende import, eksportkontrol og -sanktioner med de til enhver tid gældende ændringer (herunder, men ikke begrænset til, sådanne som er gældende i USA, EU og den jurisdiktion, hvor Sælger er oprettet, eller hvorfra varerne leveres).  Hvis sådanne tilladelser, bemyndigelser eller godkendelser af nogen grund ikke kan opnås eller tilbagekaldes, eller hvis der sker ændring i gældende lovgivning, forskrifter, kendelser eller krav, som gør det umuligt for Sælger at opfylde Kontrakten, eller efter Sælgers rimelige skøn iøvrigt udsætter Sælger og/eller Sælgers Tilknyttede Selskab(er) for risiko for at pådrage sig ansvar i henhold til gældende lovgivning, forskrifter, kendelser eller krav, fritages Sælger uden ansvar for alle forpligtelser i henhold til Kontrakten.

6.2 Hvis en af parterne ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af denne Paragraf i mere end 180 på hinanden følgende kalenderdage, kan hver af parterne uden ansvar annullere den på tidspunktet udestående del af Kontrakten ved skriftligt varsel til den anden part.

7.LEVERING OG RISIKO

7.1Medmindre andet er angivet i Kontrakten, leveres Varerne ab fabrik af Ridge Tool Europe N.V., og risikoen for tab af eller skade på Varerne overgår til Køber ved levering. "Ab fabrik", "frit fragtfører (FCA)" og andre leveringsbetingelser i Kontrakten defineres i henhold til den seneste udgave af Incoterms. Der kan foretages dellevering.

7.2Hvis Køber undlader at foretage betaling til Sælger ved forfald, eller likvidation, indgår akkord med sine kreditorer, eller der udpeges en bobestyrer eller administrator for alle eller en del af Købers aktiver, eller Køber bliver insolvent, er Sælger berettiget til, uden ansvar for tab og uden præjudice for andre retsmidler:

(i) uden forudgående varsel at gå ind i de lokaler, hvor Varerne befinder sig, og tilbagetage og afhænde disse som betaling for beløb, som Køber skylder Sælger, og/eller

(ii) at kræve, at Køber ikke videresælger eller afgiver rådigheden over nogen Varer, før Køber har betalt Sælger alle skyldige beløb fuldt ud.

8.FEJL EFTER LEVERING

8.1Sælger giver garanti mod fejl i udførelse og materiale.  Denne garanti gælder i hele levetiden for Sælgers Varer, med undtagelse af elektriske og elektroniske komponenter, som er dækket i et år fra salgsdatoen.  Garantien ophører, når Varerne bliver ubrugelige af andre årsager end fejl i udførelse eller materiale.

8.2For at drage fordel af garantien skal Køber levere hele Varen og forudbetale transporten til et af Sælgers autoriserede Servicecentre.  Skruenøgler og andet håndværktøj returneres til det sted, hvor det er købt.

8.3Varer under garanti repareres eller erstattes efter Sælgers valg og returneres uden omkostninger.  Garantien dækker ikke fejl opstået på grund af forkert brug, misbrug eller normal slitage.  Sælger er ikke ansvarlig for tilfældig skade eller følgeskade.  I visse lande er det ikke tilladt i garantien at undtage eller begrænse tilfældig skade eller følgeskade, og undtagelsen eller begrænsningen gælder måske ikke for Køber.  Garantien giver Køber specifikke rettigheder, og Køber har måske også andre rettigheder, som er forskellige fra land til land.

8.4Levetidsgarantien er den eneste garanti for Sælgers Varer.

9.PATENT, OSV. KRÆNKELSE

9.1Med forbehold for begrænsningerne i Paragraf 10 skal Sælger holde Køber skadesløs i tilfælde af krav vedrørende krænkelse af patenter, registreret design, designrettigheder, varemærker eller ophavsret ("Immaterielle Rettigheder"), som er udstedt ved Kontraktens indgåelse, og som skyldes brug eller salg af Varerne, for alle rimelige omkostninger og erstatningsbeløb, som Køber måtte pådrage sig i forbindelse med en retssag om krænkelse, eller som Køber måtte blive ansvarlig for i en sådan retssag, idet Sælger dog ikke skal skadesløsholde Køber hvis:

(i) krænkelsen skyldes, at Sælger har fulgt design eller instruktioner leveret eller givet af Køber, eller Varerne er blevet anvendt på en måde eller til et formål eller i et land, som ikke er angivet eller oplyst til Sælger forud for indgåelsen af Kontrakten, eller i forbindelse eller kombination med andet udstyr eller software, eller

(ii) Sælger for egen regning har skaffet Køber ret til fortsat at anvende Varerne eller har ændret eller erstattet Varerne, således at der ikke længere sker krænkelse.

9.2Køber indestår for, at design eller instruktioner, som Køber leverer eller giver, ikke bevirker, at Sælger krænker Immaterielle Rettigheder i forbindelse med opfyldelsen af Sælgers forpligtelser i henhold til Kontrakten, og Køber skal holde Sælger skadesløs for alle rimelige omkostninger og erstatningsbeløb, som Sælger måtte pådrage sig som følge af brud på sådanne indeståelser.

9.3Sælger skal ikke holde Køber skadesløs i henhold til Paragraf 9.1, hvis

(i) Køber ikke skriftligt har orienteret Sælger så hurtigt som muligt om, at et krav er fremsat eller vil blive fremsat, eller at en retssag mod Køber er i vente eller anlagt, og/eller Køber ikke har givet Sælger mulighed for, på Sælgers regning, at føre eller kontrollere enhver retssag, der måtte følge, herunder alle forligsforhandlinger vedrørende et eventuelt krav, eller

(ii) Køber uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke har givet indrømmelser, som er eller kan være belastende for Sælger vedrørende sådanne krav eller retssager, eller

(iii) Varerne er ændret uden Sælgers forudgående skriftlige tilladelse.

10.ANSVARSBEGRÆNSNING

Uanset andre bestemmelser i Kontrakten og i det omfang, gældende lovgivning tillader, (i) kan Sælgers samlede ansvar for ethvert erstatningsbeløb, krav og søgsmålsgrundlag uanset oprindelsen (herunder, men ikke begrænset til, skade, krav eller søgsmålsgrundlag, som skyldes erstatningskrav uden for kontrakt, kontraktbrud eller brud på forpligtelser i henhold til lovgivningen, uagtsomhed, objektivt ansvar, produktansvar, principalansvar eller krænkelse af Immaterielle Rettigheder) højst udgøre (a) EUR 1.000.000 for tab af eller skade på ting, og (b) i alle andre tilfælde et beløb svarende til Kontraktsummen, og (ii) er Sælger under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, omsætningstab, tab af kontrakter, tab af brugsret, tab af data eller andre følgetab eller indirekte tab.

11.LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG ANDRE FORSKRIFTER

11.1 Hvis Sælgers forpligtelser i henhold til Kontrakten bliver større eller mindre på grund af, at der efter datoen for Sælgers tilbud, eller hvis Sælger ikke har afgivet et tilbud datoen for Sælgers Ordrebekræftelse, udstedes eller foretages ændringer i nogen lov eller kendelse, forskrift eller vedtægt, som har lovkraft, som påvirker opfyldelsen af Sælgers forpligtelser i henhold til Kontrakten, reguleres Kontraktsummen og leveringstiden tilsvarende og/eller Kontraktens opfyldelse stilles i bero eller afsluttes, alt efter hvad der anses for hensigtsmæssigt.

11.2 Bortset fra i det omfang gældende lovgivning iøvrigt stiller krav herom, er Sælger ikke ansvarlig for afhentning, behandling, genindvinding eller bortskaffelse af (i) Varerne eller nogen del heraf når de ifølge lovgivningen udgør 'affald' eller (ii) nogen effekter som Varerne eller en del heraf udgør erstatning for. Hvis Sælger i henhold til gældende lovgivning, herunder lovgivning om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, EU-direktiv 2002/96/EF (WEEE) og relateret lovgivning i EU-medlemslande, skal bortskaffe 'affald' af Varer eller en del heraf, skal Køber, medmindre gældende lovgivning forbyder det, ud over Kontraktsummen betale Sælger enten (i) Sælgers standardgebyr for bortskaffelse af sådanne Varer, eller (ii) hvis Sælger ikke har et sådant standardgebyr, Sælgers omkostninger (herunder alle håndterings-, transport- og bortskaffelsesudgifter og et rimeligt bidrag til faste udgifter) i forbindelse med bortskaffelse af sådanne Varer.

12.OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

Køber accepterer, at Købers modtagelse og brug af hardware, software, ydelser og teknologi er underlagt al gældende lovgivning, forskrifter, kendelser og krav vedrørende import, eksportkontrol og -sanktioner med de til enhver tid gældende ændringer, herunder, men ikke begrænset til, sådanne som er gældende i USA, EU og de jurisdiktioner, hvor Sælger og Køber er oprettet, eller hvorfra varer leveres, samt krav i henhold til tilladelser, bemyndigelser, generelle tilladelser eller undtagelse fra tilladelse i forbindelse hermed.  Kunden må under ingen omstændigheder bruge, overdrage, frigive, eksportere eller reeksportere hardware, software eller teknologi i modstrid med gældende lovgivning, forskrifter, kendelser og krav eller krav i henhold til tilladelser, bemyndigelser eller undtagelse fra tilladelse i forbindelse hermed.

13. ØVRIGE BESTEMMELSER

13.113.1 Ingen af parternes afkald i forbindelse med brud eller misligholdelse eller på rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser og ingen indbyrdes praksis anses for at udgøre fortsat afkald i forbindelse med noget andet brud eller misligholdelse eller andre rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser, medmindre afkaldet er skriftligt og underskrevet af den part, der er bundet heraf.

13.213.2 Hvis nogen paragraf, underparagraf eller anden bestemmelse i Kontrakten er ugyldig i henhold til lovgivning eller retsregler, skal bestemmelsen alene i det omfang anses for udeladt, uden at dette påvirker gyldigheden af resten af Kontrakten.

13.313.3 Køber må ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke.

13.413.4 Kontrakten skal i det hele fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, dog med undtagelse af virkningen på denne lovgivning af den internationale købelovskonvention (1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Enhver tvist i forbindelse med Kontrakten er underlagt de danske domstoles enekompetence, idet Sælger dog kan indlede retsforfølgning ved enhver anden domstol, som ville være kompetent, hvis ovennævnte værnetingsbestemmelse ikke gjaldt. 

13.513.5 Overskrifter til Paragraffer og afsnit i Kontrakten er alene til orientering og påvirker ikke fortolkningen heraf.

13.6     Alle meddelelser og krav i forbindelse med Kontrakten skal fremsættes skriftligt.